locks.bg

Онлайн магазин за заключващи системи

Защита на личните данни

ХVІ. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
16.1. Всякаква предоставена информация относно Лични данни или събрана чрез операциите в Сайта www.locks.bg, се обработва от "Кей  Сървис" ООД.
16.2. Личните данни на Ползвателя на Сайта www.locks.bg се обработват от Търговеца в качеството му на администратор на лични данни.
16.3. Търговецът използва подходящи технически и организационни средства, за да осигури защитата на обработваните от него Лични данни, съобразно изискванията на действащото българско и европейско законодателство.
16.4. Търговецът полага дължимата грижа за сигурността и конфиденциалността на предоставените му Лични данни и данните, предавани чрез компютърната му система.
16.5. "Кей Сървис" ООД осигурява техническите и организационни средства, които съответстват на степента на заплаха за сигурността на предоставяната функционалност или услуги въз основа на Договора за предоставяне на услуги. Ползвателят разбира и приема, че използването на Електронни услуги в Сайта www.locks.bg е свързано с типичните заплахи, произтичащи от предоставянето на данни чрез Интернет, като разпространение на данни, загуба или получаване на достъп до данните от неупълномощени лица.
16.6. Търговецът отговаря за защитата на Личните данни на Ползвателя, станали му известни по повод покупко-продажбата на Стоки и/или предоставянето на Електронни услуги чрез Сайта www.locks.bg, освен в случаите на непреодолима сила или на случайно събитие.
16.7. Предоставянето на Лични данни от Ползвателя е доброволно, но необходимо за създаването на Профил, използването на определени Електронни услуги и/или сключването на Договор за покупко-продажба.
16.8. Данните и личната информация, предоставени от Ползвателя, се използват от "Кей Сървис" ООД за: управление на Поръчките;  доставка на поръчаните Продукти; обработка на плащанията; комуникация с Ползвателя/Клиента относно Поръчките, Продуктите и правилното предоставяне на услуги по електронен път. Освен това Търговецът използва тези данни и информация за подобряване на Онлайн магазина си, за избягване или предотвратяване на измами или злоупотреби във вреда на Сайта, както и за да се даде възможност на трети лица да извършват техническа поддръжка, логистика и други услуги за Сайта.
16.9. С приемането на Общите условия Ползвателят се съгласява, че като предоставя на Търговеца каквито и да е свои Лични данни или други данни, те могат да бъдат обработвани от "Кей Сървис" ООД за следните цели:
• техническо управление на Сайта  и Електронния магазин и техните бази данни;
• поддържане Профила на Клиента;
•  регистриране на Поръчки и управление на Поръчките;
•  установяване на контакт с Клиента във връзка с потвърждаването и точното изпълнение на Поръчките;
• изпращане и доставка на поръчани Продукти, включително свързаното с това попълване на товарителници и други необходими документи по осъществяване на доставката;
•  фактуриране и издаване на гаранционни карти;
• разрешаване на спорове с Ползвател/Клиент по повод негови  Поръчки или разглеждане на  исканията му, както и във връзка с предявяване на правни претенции от Търговеца срещу Ползвателя/Клиента;
• други дейности, свързани с изпълнението на задълженията на Търговеца и Ползвателя;
• проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското поведение на Ползвателите в Платформата www.locks.bg.
 • осъществяване на пазарни проучвания; директен маркетинг; изпращане на рекламни предложения и материали, информация за Продукти на Търговеца и негови партньори или трети лица, с които си сътрудничи, както и изпращане на всякакви други търговски съобщения.
16.10. Приемайки Общите условия, Ползвателят се съгласява, че Търговецът и неговите служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация попълнена/подадена при регистрацията на Профил и/или извършването на Поръчка без регистрация, и/или предоставена допълнително във връзка с изпълнението на конкретна Поръчка (включително за: уточняване на подробности около Поръчката и начините за нейната доставка и заплащане; издаване на фактура и на гаранционна карта за закупения Продукт) или във връзка с конкретно искане на Ползвателя (например: за отказ от договор, за предявяване на рекламация, за изтриване на лични данни и пр.).
 16.11. С приемането на Общите условия Ползвателят се съгласява, че при обработването на неговите Лични данни за целите, посочени в т. 16.7. и т. 16.8 от Общите условия, Търговецът може да предоставя тези данни и на трети лица, с които "Кей  Сървис" ООД си сътрудничи, работи или има други отношения в своята дейност, включително: куриерски, превозни и спедиторски фирми във връзка с осъществавяне доставката на Стоките; сервизни центрове във връзка с ремонт на Стоките; адвокати, адвокатски дружества и нотариуси във връзка с възникнали правни спорове между Търговеца и Ползвателя/Клиента; съдебни изълнители, във връзка със събиране на непогасени задължения към Търговеца; колекторски фирми и/или други правни субекти, на които Търговецът е прехвърлил (цедирал) свое парично вземане срещу Ползвател/Клиент.
16.12. С приемането на Общите условия Ползвателят изрично дава съгласието си на предоставения от него Имейл да му бъдат изпращани от Доставчика търговски съобщения, информация, материали и др., което се счита за дадено предварително съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 4 от Закона за електронната търговия.
16.13. Във всеки момент Търговецът има право да изисква от Ползвателя на Онлайн магазина www.locks.bg да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията или подаването на Поръчка обстоятелства и Лични данни.
16.14. В случай, че Ползвател или лице под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица, Търговецът има право да предостави личната информация за Ползвателя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.
16.15. Извън горните случаи Търговецът е длъжен да не разкрива никаква лична информация за Ползвателя и да не предоставя събраната за последния информация другиму, освен когато: е получил изричното съгласие на Ползвателя при регистрацията му или подаването на Поръчка, или в по-късен момент; информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;                 в други, нормативно предвидени случаи.
16.15. Ползвателят има право на достъп до своите лични данни и тяхното коригиране и изтриване. Личните данни могат да бъдат коригирани или изтрити след влизане в Профила, а Ползвател, който не е регистриран, може да направи промяна или да премахне своите данни като изпрати съответното искане до Търговеца в писмена или в електронна форма.
16.16. Ползвателят може да възрази срещу използването на неговите лични данни и разкриването им на трети лица, като изпрати изрично съобщение до Търговеца на пощенския или електронния му адрес, посочени в Раздел ІІ от Общите условия. На упоменатите в същия раздел адреси и телефони Ползвателят може да се свърже с Търговеца и в случай на неоторизирано попълване на Личните му данни от трети лица, както и за други възможни проблеми.
16.17. Ползвателят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати на Доставчика съобщение за това на адрес:            mail@ locks.bg.
16.18. Ползвател, който се е абонирал за услугата Бюлетин, може по всяко време да се откаже от получаването му, като му изпрати на Търговеца съобщение за това на Електронния адрес: mail@ locks.bg. 
16.19. Ползвателят може по всяко време да се откаже от получаване на информация за Продукти, кампании, промоции и др. на Търговеца, както и от получаването на други рекламни и информационни материали, като изпрати съобщение за това на Електронния адрес:                       mail@ locks.bg.     
16.20. След прекратяване на Договора между страните Търговецът по правило прекратява използването на личните данни на Ползвателя/Клиента за целите, свързани с договорното правоотношение, но не ги изтрива преди изтичането на две години от прекратяване на Договора или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения по Закона за счетоводството относно съхранение и обработка на счетоводни данни (единадесет години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (пет години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство                (пет години).
16.21. Независимо от горепосочените срокове, "Кей Сървис" ООД не пристъпва към изтриване на Личните данни, ако те са необходими за висящо досъдебно производство, съдебно производство, административно производство или производство по разглеждане на жалба на Ползвател/Клиент пред Търговеца.
16.21. Допълнителна информация относно защитата на личните данни Търговецът може да публикува на Сайта си в рубрика "Политика за поверителност".