locks.bg

Онлайн магазин за заключващи системи

Общи условия

 ОБЩИ УСЛОВИЯ
 ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА И ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН www.locks.bg със собственик и администратор "КЕЙ СЪРВИС" ООД
 Версия: 12.04.2018 г.УВАЖАЕМИ ПОСЕТИТЕЛИ НА УЕБ САЙТА www.locks.bg, МОЛИМ ВИ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО и ИЗЦЯЛО настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, преди                   да използвате този Сайт. С всяко действие по неговото използване Вие автоматично изразявате волята си за приемане и обвързване с клаузите, изложени в Общите условия във версията им към момента на използването на Сайта. Чрез натискането на който и да е обект, бутон или линк, разположен на Сайта www.locks.bg (с изключение на линка, сочещ към тези Общи условия), се съгласявате и се задължавате да спазвате Общите условия за ползването на Сайта и Електронния магазин на "Кей Сървис" ООД.
 В случай че не сте съгласни с публикуваните тук Общи условия и не желаете да се обвързвате с тях, то следва да преустановите използването на Сайта.  
І. ПРЕДМЕТ
1.1. Настоящите Общи условия регламентират взаимоотношенията между “КЕЙ                СЪРВИС" ООД с ЕИК: 201241294 (наричано по-долу само "Кей Сървис" или "Дружеството", също "Търговец", "Продавач" или "Доставчик") и всяко лице (наричано по-долу "Ползвател", "Клиент", "Потребител" или "Купувач"), ползващо Сайта и Електронния магазин на "Кей Сървис", находящи се на интернет адрес https://www.locks.bg.
1.2. Този документ представлява едновременно Общите условия, уреждащи правилата за ползване на Сайта и Електронния магазин locks.bg, както и Споразумението между Търговеца и Ползвателя във връзка със сключване, изменение и прекратяване на Договори за предоставяне на услуги и Договори за покупко-продажба посредством Електронния магазин www.locks.bg.
 1.3. Общите условия за ползване на Сайта и Електронния магазин www.locks.bg са структурирани в двадесет и един раздела, както следва:
 І. ПРЕДМЕТ
 ІІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГОВЕЦА
 ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ
 ІV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
 V. ДЕФИНИЦИИ
 VІ. РЕГИСТРАЦИЯ
 VІІ. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОРЪЧКИ БЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ 
 VІІІ. ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ В ОНЛАЙН МАГАЗИНА
 ІХ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
 Х. НАЧИНИ И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ПРОДУКТ
 ХІ. РАЗХОДИ, НАЧИНИ И СРОК ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТ
 ХІІ. РЕКЛАМАЦИЯ НА ПРОДУКТ
 ХІІІ. ИЗВЪНСЪДЕБНИ (АЛТЕРНАТИВНИ) ПРОЦЕДУРИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СПОРОВЕ
 ХІV. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР И ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТ
 ХV. ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
 ХVІ. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ХVІІ. ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
ХVІІІ. ОТГОВОРНОСТ, ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА
ХІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ХХ. РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО КЛИЕНТИ, КОИТО НЕ СА ПОТРЕБИТЕЛИ
ХХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
 
ІІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГОВЕЦА
2.1. "Кей Сървис" ООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция               по вписванията с ЕИК: 201241294, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,                          ул. "Копривките" № 13а, ДДС номер: BG201241294. Законен представител на Дружеството е  неговият управител Крум Ненов Нанев.
2.2. "Кей Сървис" ООД (регистрирано през 2010 г. и осъществявало дейността си до               2014 г. под наименованието "Йелоу пойнт" ООД) се развива първоначално като верига ключарски ателиета на фирма "Сонико" ООД с регистрираната от  последното търговска марка "Yellow Point". От 2014 г. и понастоящем "Кей Сървис" ООД е специализирано в: търговия на едро и дребно и реализация на заключващи механични и електромеханични системи; монтаж, гаранционен и извънгаранционен сервиз; изграждане и поддръжка на заключващи системи в частни обекти, административни и обществени сгради; строителен и архитектурен обков за прозорци, врати и портали. То разполага с мострена зала на ул. "Копривките" №13а в                         гр. Пловдив, където клиентите могат да получат подробна консултация, да разгледат на място изложените стоки, да се запознаят в детайли с извършваните от "Кей Сървис" ООД услуги,                     в това число: изграждане на предназначени за сградна организация и управление на човекопотока заключващи системи с различна степен на секретност; изпълнение на инженерни решения в сферата на техническата обезпеченост; реализация на проекти в областта на                   дизайна и крайния интериор. "Кей Сървис" ООД разполага с професионални сирвизни центрове на територията на гр. Пловдив. Дружеството работи успешно в партнььорство с: "Codkey Technologies" Ltd, "Сонико" ООД, "Promet Bulgaria" SRL, "Potent s.a.s. di Vettorazzi Gian                 Luca &C", "Wilka locking technology" GmbH, "Aug. Winkhaus GmbH & Co." KG, "ЕVVA Sicherheitstechnologie" GmbH, "Dormakaba Holding" AG, "Linea Calì" SRL, "Viro" SРА,                 "Stark" SRL, "Omec Serrature" SРА, "STV Serrature" SRL, "Aldeghi Luigi" SРА, "Grip Italia" SRL, "Интеза" ООД, предлагайки за продажба изделия с марките: "Locksys", "Codkey", "Sonico",   "Wilka", "Winkhaus", "ЕVVA", "Abloy", "Mul-T-Lock", "Linea Calì", "Viro", "Stark", "Potent", "STV", "Aldeghi Luigi", "Valenti", "Dorma" и други, обявени в Сайта www.locks.bg, на повечето от които продукти "Кей Сървис" ООД е официален представител, дистрибутор или вносител.
2.3. "Кей Сървис" ООД предоставя услуги и осъществява продажба на стоки от разстояние посредством администрирания от него Електронен магазин (наричан в тези Общи условия също "Онлайн магазин", "Интернет магазин", "Платформа за електронна търговия" или само "Платформа") под формата на Сайта за електронна търговия  www.locks.bg.
2.4. Данни за контакт с "Кей Сървис" ООД:
         • адрес: гр. Пловдив, п.к. 4002, район "Западен", кв. "Хр. Смирненски" ул. "Копривките" № 13а;
         • електронна поща: sales@ locks.bg,  mail@ locks.bg;
         • телефони за връзка:   0887/ 082 535, 032/ 359 600,  0884/ 866 824  (на цена за стандартен разговор, според тарифата на съответния оператор).
2.5. Надзорни органи:
   
   КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
   адрес: гр. София, п.к. 1592, ул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
   център за информация и контакти - тел. 02/ 9153518
   електронна поща: kzld@cpdp.bg
   уеб сайт:  www.cpdp.bg
   
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 
   адрес: 1000 гр. София, пл. "Славейков" № 4А, ет. 3, 4 и 6 
   телефон: 02/ 933 05 65 
   факс: 02/ 988 42 18 
   телефон на потребителя: 0700 111 22 
   електронна поща: info@kzp.bg
   уеб сайт:  www.kzp.bg
          ІІІ.  ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ 3.1. www.locks.bg e Онлайн магазин за електронна търговия - продажба и доставка на публикуваните стоки в Сайта www.locks.bg. Чрез тази Платформа, намираща се в Интернет на адрес https://www.locks.bg, Ползвателите на същата имат възможност:
• да извършат регистрация и създаване на Профил за преглеждане на Електронния магазин на Търговеца и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
•  да преглеждат Стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
• да сключват с Търговеца Договори за покупко-продажба и доставка на Стоките, предлагани от него в Електронния магазин www.locks.bg;
• да получават информация за нови стоки, предлагани от Търговеца;
• да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на Договори с Търговеца в Платформата чрез интерфейса на www.locks.bg;
• да извършват електронни изявления във връзка с обработването на Личните им данни като Ползватели на Платформата www.locks.bg.
3.2. Ползвателите сключват с Търговеца в Платформата www.locks.bg Договор за покупко-продажба на определени Стоки, като Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Търговеца.
3.4. По силата на сключения Договор за покупко-продажба Търговецът се задължава да организира доставката на определените Стоки и прехвърлянето на собствеността върху тях на Ползвателя.
3.5. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не                по-късно от отправяне на изявлението за сключване на Договора с Търговеца в Платформата www.locks.bg.
3.6. Ползвателите заплащат на Търговеца възнаграждение за доставяните от него Стоки, които са предмет на Договор за покупко-продажба, съгласно условията, определени в Платформата www.locks.bg и в приложимите Общи условия.
 
ІV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
4.1. Сайтът www.locks.bg е собственост на управляващото го търговското дружество "Кей Сървис" ООД, което чрез Електронния си магазин на интернет адрес https://www.locks.bg осъществява продажба и доставка на заключващи системи, обков и други свързани с тях стоки, публикувани в Сайта.
4.2. "Кей Сървис" има правото да променя едностранно Съдържанието на Сайта www.locks.bg и начина на достъп до информацията в него, както и да променя настоящите Общи условия, по всяко време и без предварително уведомление, като публикува изменената версия на интернет адрес https://www.locks.bg.
4.3. Променената версия на Общите условия се счита за влязла в сила от момента на публикуването ѝ на Сайта. В този смисъл Ползвателят има задължението да прави справка за евентуални промени на Общите условия при всяко използване на Сайта. В случай че не е съгласен с изменените Общи условия, той може по всяко време да прекрати ползването на Сайта, както и ползването на предоставяните чрез него услуги.
4.4. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и Доставчика, възникнали във връзка с валидно направена заявка за покупка на Стока, подадена преди публикуване на промяна в Общите условия, като правоотношенията по приета заявка продължават да се развиват на плоскостта на Общите условия, валидни към момента на потвърждаване на заявката, освен ако законодателството не предвижда друго.
4.5. Текстът на Общите условия е достъпен в Интернет на адрес https://www.locks.bg по начин, който позволява съхраняване и възпроизвеждане на този текст.
4.6. Настоящите Общи условия обвързват всички лица, които ползват Сайта и/или извършват регистрация на интернет адрес https://www.locks.bg, доколкото не е налице друго валидно отделно и изрично споразумение между страните.
4.7. Лицата, използващи Сайта www.locks.bg, се задължават да спазват Общите условия, както и приложимото законодателство на Република България и Европейския съюз.
4.8.  Използването на Сайта www.locks.bg и съдържащата се в него информация означава,  че Ползвателят е прочел, разбрал е и се е съгласил с Общите условия за ползване на Сайта и Електронния магазин на "Кей Сървис" ООД.
4.9. Приемането на Общите условия е доброволно, но задължително при създаването на Профил и/или при заявка на Поръчка от страна на Клиента.
4.10. Настоящите Общи условия обхващат както Клиентите, които са Потребители, така и Клиентите, които не са Потребители, но ползват Електронния магазин и сключват с Търговеца Договори за покупко-продажба (с изключение на Раздел ХХ от Общите условия, отнасящ се единствено за Клиенти, които не са Потребители).
4.11. С приемането на настоящите Общи условия Ползвателят дава изричното си съгласие за сключване с Търговеца  на Договори от разстояние.
4.12. Ползвателят и Доставчикът в Платформата www.locks.bg се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на Договор могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, както и на Закона за електронната търговия.
4.13. Клиентът и Търговецът се съгласяват, че електронната комуникация помежду им,                в това число и използването на конкретен Профил, има силата на саморъчен подпис в отношенията между тях.
4.14. Приема се, че електронните изявления, направени от Ползвател на Сайта, изхождат  именно от лицето, посочено в данните, предоставени при извършване на регистрацията,                 ако са въведени съответното име и парола за достъп.
4.15. Тези Общи условия са неразделна част на всеки Договор, сключен от разстояние между "Кей Сървис" ООД и Клиент за покупко-продажба на стоки и/или за предоставяне на услуги от Сайта. Всяка отделно направена поръчка представлява отделен Договор. 
4.16. Чрез Поръчка от Електронния магазин могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които Системата на Платформата позволява да бъдат добавяни в Клиентската (Потребителската) Кошница на Ползвателя.
4.17. Договорът за продажба на Стоки от разстояние между "Кей Сървис" ООД и Клиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната Поръчка от страна на Доставчика.
4.18. Използването на Електронния магазин www.locks.bg налага крайните устройства и информационната система, които ползва Клиентът, да отговарят на необходимите за целта технически изисквания.
4.19. "Кей Сървис" ООД  не начислява допълнителни разходи за използване на средството за комуникация от разстояние за сключване на Договора между страните.
4.20.  Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия се окаже недействителна или неприложима, незазависимо по каква причина, то от това не произтича недействителност или неприложимост на останалите разпоредби.
 
V. ДЕФИНИЦИИ
При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, упоменатите в този раздел термини и изрази, изписани с главна буква, следва да се разбират с описаното по-долу значение (освен ако в контекста на тяхното използване ясно се разбира нещо друго):
"Общи условия" са настоящите Общи условия за ползване на Сайта и Електронния магазин на "Кей Сървис" ООД с ЕИК: 201241294, достъпни на интернет адрес https://www.locks.bg.
  "Уеб сайт/ Сайт" е Сайтът (съвкупността от взаимно свързани Уеб страници и приложни програми под общ контрол), използващ (намиращ се на) Домейна (виртуалните части от интернет пространството, обединени в една област от едно общо име - наименование на Домейна) locks.bg като обособено място в глобалната мрежа, достъпно посредством Интернет чрез своя унифициран мрежови адрес (URL - Uniform Resource Locator) по протокол HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси, служещо за предоставяне на услуги и продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Клиента.
"Наименование на Домейн" е буквено (или буквено-цифрово) означение на електронен адрес (локация в Интернет), осигуряващ идентифицирането на ресурс, компютър или група компютри в интернет мрежа посредством стандартизиран интернет протокол за пренос на данни.
"Уеб страница/ Интернет страница/ Страница" е документ или информационен ресурс, който представлява  комбинация от различни блокове текст, хипервръзки към други страници и мултимедийни ефекти и е достъпен чрез Интернет в световната информационна мрежа   WWW (World Wide Web), наричана и само Уеб (Web). Уебстраницата е съставна и обособена част от Уеб сайта, която се идентифицира по уникален начин с унифициран ресурсов указател (URL).
"Интернет" е глобалната компютърна мрежа (глобална информационна система, частите на която са логически взаимосвързани една с друга посредством уникално адресно пространство, базирано на протокола IP или негови следващи разширения, способна да поддържа връзка  чрез използване на комплекса интернет протоколи (протоколи TCP/IP), техни следващи разширения или други IP-съвместими протоколи, и която осигурява, използва или прави достъпни, публично или по частен начин, вградените в нея комуникационни сервизи.
"IP (Internet Protocol)" е протокол за комуникация в мрежата на Интернет, който  осигурява маршрутизация , фрагментация и последващо комплектоване на пакетите данни.
 
"IP адрес" е уникален номер, който идентифицира свързан с интернет мрежата компютър    (или друго електронно устройство)  по начин, позволяващ локализирането му в глобалната мрежа и използван за връзката му към различни ресурси посредством Интернет.
 "Електронен магазин/ Онлайн магазин/ Интернет магазин/ Магазин или Платформа за електронна търговия/ Платформа" е управляваният от Търговеца виртуален магазин, представляващ съвкупност от свързани помежду си Уеб страници, адресирани на общ URL, който виртуален магазин  е достъпен на интернет адрес  https://www.locks.bg, като предоставя възможност на Ползвателя за подаване на Поръчки и закупуване на стоки през Интернет.
"Електронна препратка"  е връзка (линк)/хипервръзка (хиперлинк), обозначена в определена Интернет страница, която връзка позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
 
"Интерфейс" е споделена граница между два разделени компютърни компонента, обменящи информация, тоест място за взаимодействие на компютърни системи или части от система чрез апаратно и програмно осигуряване (елементи за  съединение и вспомагателни средства за управление, както и техните физически, електрически и логически елементи), като под взаимодействие се разбира изпълнение на функциите по предаване и приемане на информация, управление предаването на данни, съгласуване на източника и приемника на информация.
 
"Уеб сървър" е компютър (машина в мрежата с инсталирана приложна програма), който предоставя услуга, получава заявки, обработва ги и връща отговор, като приема и връща отговор на заявките, направени по НТТР протокола от други приложни програми.
 
"Уеб браузър" е приложна програма, предназначена за разглеждане на информационни ресурси в  световната информационна мрежа (WWW), при което Уеб браузърът се свързва с Уеб сървъра.
 
"Съдържание на Сайта" е цялата информация на Сайта, която е достъпна посредством използване на електронно устройство, в това число текстови елементи, графични или мултимедийни  (например информации за Продуктите, снимки на Продуктите, рекламни филми, описания и пр.), които се поместват и разпростнаняват в Сайта от Продавача, неговите партньори, Клиента или друго лице, ползващо Платформата, включително всяко съобщение, изпращано от Клиента към Продавача или обратното чрез електронни средства за предаване от разстояние, както и  информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Търговецът  има сключени под някаква форма партньорски договори.
"Електронна поща/ Имейл (Е-mail)" е електронно средство за съхраняване и пренос на електронни съобщения през интернет мрежа чрез стандартизирани протоколи.
"Информационна система/ Система" е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.
"Ползвател" е всяко лице, което ползва функционалностите на Сайта по какъвто и да е начин, включително като го разглежда, прави поръчки през него, купува стоки и извършва всякакви други действия чрез Сайта.
"Клиент" е дееспособно физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, действащо чрез свой овластен представител, което лице е съгласно с настоящите Общи условия и ги е приело изрично при регистрация в Сайта www.locks.bg или при извършване на Поръчка в него.
"Потребител" е "Потребител" по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП),                 а именно физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, както и физическо лице, което като страна по договор по ЗЗП действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.
"Купувач" е Клиент, който е сключил с Търговеца Договор за покупко-продажба от разстояние чрез Платформата за електронна търговия www.locks.bg.
"Търговец/ Доставчик/ Продавач" е "Кей Сървис" ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК: 201241294 и индивидуализирано подробно в Раздел ІІ от Общите условия.
"Продукт(-и)/ Стока(-и)" е всяка предлагана в Електронния магазин www.locks.bg движима вещ, която е предмет на Договор за покупко-продажба между Клиента и Търговеца срещу заплащане на обявената Продажна цена на тази вещ.
"Клиентски профил/ Потребителски профил/ Профил" е Електронна услуга, обособена част (елемент) от Сайта www.locks.bg, съдържаща информация за Клиентa, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от Доставчика, маркирана с идивидуално име (Потребителско име) и Парола с посочен от Клиента набор от ресурси в Информационната система на Продавача, които позволяват на Клиента да ползва допълнителни функции/услуги. Достъпът до Профила се осъществява чрез въвеждане на Потребителско име и Парола. Клиентският профил позволява само един Клиент да прави Поръчка чрез него, както и да достига до ограничени части на Сайта, където са достъпни допълнитени услуги и историята на някои от действията на Клиента, в това число възможност да разглежда и редактира своите данни, въведени при регистрацията, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от Платформата за електронна търговия www.locks.bg, да променя Паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента за получаване на информационен Бюлетин и др.
"Електронна услуга" е услугата, предоставяна по електронен път от Продавача в полза на Клиента чрез Електронния магазин, съгласно Договора за предоставяне на услуги.                           В областите, при които електронните услуги се предоставят евентуално от субекти, сътрудничещи си с Продавача, правилата относно принципите на ползване на съответните услуги се съдържат в Общите условия  на тези субекти за предоставяните от тях услуги (например калкулатор за такси на определена курирерска фирма).
"Потребителско име" е имейл адрес (електронен адрес) на Клиента, посочен в рамките на Електронния магазин при създаване на Профил, посредством което Потребителско име  той се индивидуализира в www.locks.bg.
 
"Парола" е избран от Клиента код от букви и/или цифри, и/или символи, определени от него по време на създаването на Профил и необходими за оторизиране при получаване на достъп до Профила. Регистрацията на Профила изисква двукратно повторение на Паролата, с цел възможност за откриване и коригиране на евентуални грешки. Клиентът е длъжен да пази Паролата в строга секретност (да не я споделя пред каквито и да е трети лица). Продавачът предоставя на Клиента възможност за промяна на Паролата си. Паролата заедно с Потребителското име индивидуализира Клиента и му дава възможността да извършва валидни Поръчки за закупуване на Стоките, предлагани в www.locks.bg.
 
"Клиентска (Потребителска) Кошница"  е услуга, която се предоставя на всеки, ползващ Онлайн магазина, състояща се в предоставянето на възможност за по-лесно подаване на Поръчка за един или няколко Продукта, показване на обобщената цена на отделните Продукти и на всички Продукти общо (включително и евентуално показване на разходите за доставка, респ. на Цена на Поръчката). Кошницата събира направените от Клиента заявки за сключване на Договор за покупко-продажба, т.е. в рамките на една Поръчка могат да се подадат една или повече заявки за сключване на Договор за покупко-продажба.
 
"Поръчка" е заявка от Клиент, чрез която той декларира намерението си да закупи определени избрани от него Стока/Стоки чрез Платформата за електронна търговия, заедно с избрания от Клиента начин за плащане и получаване на Стоката/Стоките. Приемането на Поръчката от Търговеца означава сключване на Договор за покупко-продажба.
"Договор"е всеки договор, сключен от разстояние между "Кей Сървис" ООД и Ползвател на Сайта www.locks.bg
"Договор за предоставяне на услуги" е Договорът/Споразумението за прилагане на Общите условия, определящо принципите за сключване на Договор за покупко-продажба, както и правилата за предоставяне и използване на Електронни услуги, предоставяни от Търговеца в полза на Клиентите чрез Платформата www.locks.bg.
"Договор за покупко-продажба" е Договор, сключен от разстояние между Търговеца и Клиента, за продажба на Стока/Стоки от Електронния магазин www.locks.bg срещу заплащане от Клиента на съответната Продажна цена и съответните разходи за доставка. Договорът за покупко-продажба се сключва между Клиента и Продавача чрез използване на средствата за комуникация от разстояние, след приемане на Поръчката от страна на Продавача по правилата, уточнени в настоящите Общи условия. Договорът за покупко-продажба определя подробно Стоката, нейните основни характеристики, Цената ѝ, разходите за доставка, срокът за доставка и други съществени условия. Всеки Продукт е предмет на отделен Договор за покупко-продажба. С Клиент, който не е Потребител, Търговецът може да сключи Договор за покупко-продажба и в резултат на постигнато между тях споразумение с пропускане на процедурите, уточнени в настоящияте Общи условия, като по искане на която и да е от страните по Договора за покупко-продажба това споразумение да бъде потвърдено с нарочно съобщение по Електронната поща.
"Продажна цена/ Цена на Стоката" е крайната цена за бройка или за определено количество стока, посочена в български лева,  включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси. В Продажната цена не се включват разходите за транспорт и  доставката на Стоката до Клиента, освен ако условията на Промоция, направена от Елекронния магазин, разпореждат друго.
 
"Цена на Доставката" са разноските по транспорта и доставянето на Стоката/Стоките  до Клиента, с включен данък върху добавената стойност.          
 
      "Цена на Поръчката” са общо Цената на Стоката и Цената на Доставката.
 
"Промоция" са специални условия за продажба или предоставяне на услуги, уредени според правилата, посочени в рамките на Електронния  магазин и предложени от Продавача в определено време, от които Клиентът може да се възползва според регламентираните там правила, напр. като намаление на Цената на Стоката или на Цената на Доставката.
 
"Наложен платеж" е наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги, а именно пощенска услуга, при която пощенската пратка се доставя на получателя срещу заплащане на определена от подателя сума.

       "Производител" е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока с оглед пускането ѝ на пазара, или което се представя за Производител, като поставя върху стоката, опаковката                    ѝ или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.
 
"Опаковка" са всякакви приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Клиента.
 
"Спецификации" са всички характеристики и/или описания на Стоките, както са посочени в описанието им.
 
"Бюлетин" е Електронна услуга, която дава възможност на всички ползващи я Клиенти да получават от Продавача периодична информация (по-специално информация за Продуктите, Онлайн магазина, както и за новости и Промоции) на посочения от Клиента Имейл, с изричното съгласие на Клиента.
 
"Лични данни" са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. 
 
"Случайно събитие" е непредвидимо към момента на сключването на Договора непреодолимо и непредотвратимо обстоятелство от извънреден характер, чието настъпване прави изпълнението обективно невъзможно.
 
"Непреодолима сила" е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора, т.е. обстоятелство от извънреден характер, което длъжникът при полагане на дължимата грижа не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или предотврати.
 
"Злоумишлени действия" са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, в това число изпращане на нежелана поща /непоискани търговски съобщения, спам (spam)/, препълване на каналите /флууд (flood) -  натрупване на коментари или съобщения в дадена тема, които не са свързани с нея; копиране на един и същи коментар или съобщение в една тема; безмислен коментар или съобщение, което не дава конкретна и ясна информация по темата/, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви /крак (crack)/, изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
 
VІ. РЕГИСТРАЦИЯ
6.1. Сайтът www.locks.bg може да бъде разглеждан от Ползвателя, без за това да е необходима регистрация.
6.2. Регистрацията на Сайта е доброволна и безплатна.
6.3. Регистрацията се извършва посредством попълване от Ползвателя в реално време на регистрационен формуляр. Във формуляра са отбелязани със звездичка полетата, които задължително следва да бъдат попълнени.
6.4. С регистрацията в Сайта и създаването на Клиентски Профил лицето, извършващо регистрацията, декларира, че е дееспособно и пълнолетно (навършило 18 осемнадесет години), а когато действа като представител на Клиент, който е юридическо лице, декларира също че притежава необходимата по отношение на това юридическо лице представителна власт.  
6.5. След успешна регистрация Клиентът получава на посочения от него Електронен адрес съобщение от Доставчика с потвържение за извършената регистрация в Сайта.
6.6. Всеки Клиент може да има само един Профил в Сайта. Не се допуска споделяне на един Клиентски профил между няколко лица, като отговорността за всички вреди от такова споделяне се носи от Клиента.
6.7. Клиентът се съгласява и декларира, че при въвеждане на данни в  регистрационния формуляр ще попълни вярна, точна, актуална и пълна информация.
6.8. При регистрацията Клиентът се съгласява да предостави доброволно Личните данни, изисквани от формуляра за регистрация и посочени в указанията, придружаващи процеса на регистрацията.
6.9. Доставчикът може по всяко време да променя обема на изискваните лични данни за регистрация на Сайта.
6.10. В случай на промяна в някои от данните по регистрационния формуляр, Клиентът               се задължава в срок до 3 (три) дни от промяната да актуализира съответните данни в Профила си.
6.11. Създаденият Профил осигурява на Клиента възможност по всяко време да преглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, както и му дава пълен достъп до всички негови Поръчки.
6.12. В случай че Ползвателят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, Доставчикът има право да закрие и/или изтрие съответната информация и да откаже регистрация  на лицето и по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, или да заличи изцяло регистрацията и да прекрати предоставяните от него услуги без предварително уведомление и без да дължи неустойки или обезщетение за това.
6.13. Доставчикът не носи отговорност за невярно и/или неточно осъществена Поръчка, извършена във връзка с получената от Клиента некоректна информация. Доставчикът не носи отговорност и за недоставени поръчки или други неизпълнения, поради неактуални данни, като разноските за повторното изпращане на Стоки се поемат от Клиента.
6.14. При регистрация Клиентът отново изразява изрично съгласието си с Общите условия, чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия"  и последващо натискане на бутона за потвържадаване на регистрацията. Посредством отбелязването с отметка в полето "Съгласен съм с Общите условия" Ползвателят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, чрез което декларира, че е запознат с Общите условия и ги приема изцяло. Със записването на това изявление от Доставчика, електронното изявление придобива и качеството на електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
6.15. При регистрацията си в Сайта Клиентът посочва Имейл и Парола за достъп. Клиентът  носи отговорност за опазването на своите Имейл и Парола, както и за действия със същите от страна на трети лица. Клиенът следва да приключва всяка сесия в своя Профил с изход от него, с оглед сигурност и опазване на данните.
6.16. При съмнение за неправомерен или неоторизиран достъп, откраднати или изгубени Имейл и Парола, Ползвателят следва да уведоми незабавно Доставчика с цел преустановяване достъпа до лична информация на Ползвателя и избягване на неоторизирани действия с неговия Профил.
6.17. С извършване на регистрацията и създаването на Профил, Клиентът дава своето изрично съгласие Личните данни, които е въвел при регистрацията, съответно променил и/или допълнил впоследствие, да бъдат използвани и съхранявани от Доставчика за целите, посочени в Общите условия.
6.18. Профилът може да бъде закрит по всяко време по искане на Клиента. Това искане се изпраща от него до Търговеца като електронно съобщение на Имейл: mail@ locks.bg или                  в писмена форма по пощата/чрез куриер на адрес: гр. Пловдив,  п.к. 4002, район "Западен",  кв. "Хр. Смирненски" ул. "Копривките" № 13а.
 
VІІ. ПОРЪЧКИ БЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ
7.1. Подаването на Поръчка/и и сключването на Договор/и за покупко-продажба с Доставчика може да се извършва и без регистрация на Профил.
7.2 Клиенът се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на данните за извършване на Поръчка без регистрация, както и се се съгласява да предоставя доброволно Личните данни, изисквани от формата за извършване на Поръчка без регистрация.
7.3. При подаване на Поръчка без регистрация Клиентът отново изразява изрично съгласието си с Общите условия, чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия". Посредством отбелязването с отметка в полето  "Съгласен съм с Общите условия" той извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, чрез което декларира, че е запознат с Общите условия и ги приема изцяло. Със записването на това изявление от Доставчика, електронното изявление придобива и качеството на електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
7.4. С извършване на Поръчка без регистрация Клиентът дава своето изрично съгласие Личните данни, които е въвел при Поръчката, да бъдат използвани и съхранявани от Доставчика за целите, посочени в Общите условия. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени за извършване на Поръчката, са отбелязани със звездичка.
7.5. С извършване на Поръчка без регистрация лицето, направило Поръчката, декларира, че е дееспособно и пълнолетно (навършило 18 осемнадесет) години, а когато действа като представител на Клиент, който е юридическо лице, декларира също че притежава необходимата по отношение на това юридическо лице представителна власт. 
7.6. Търговецът има правото по всяко време да променя обема на изискваните лични данни за извършване на Поръчка без регистрация.
7.7. В случай че Ползвателят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация при извършване на Поръчка без регистрация, Доставчикът има право да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои Електронни услуги.
7.8. Доставчикът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена Поръчка, извършена във връзка с получената от Клиента информация при извършване на Поръчка без регистрация. Доставчикът не носи отговорност за недоставени поръчки или други неизпълнения, поради неактуални данни и повторно изпращане на Стоки се поема от Клиента.


VІІІ. ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ В САЙТА И ОНЛАЙН МАГАЗИНА
8.1. Чрез Сайта а www.locks.bg Търговецът предоставя безплатно на Ползвателите следните Електронни услуги:
• възможност за разглеждане на Съдържанието, публикувано в рамките на Сайта относно предлаганите Продукти и техните характеристики, допълнителна полезна информация за Продуктите, също за най-новите и най-продаваните Продукти, условията на доставка и начините за плащане, данни за Търговеца и контакт, както и пълното съдържание на Общите условия;
• възможност за търсене с ограничаване на представените Продукти до определена от Ползвателя категория (например: брави/ ключалки/ панти/ катинари и т.н.) или до определена от него подкатегория (например: стандартни брави/ брави за блиндирани врати/ касови             брави и т.н.), или до определени от Ползвателя в рамките на съответния списък разновидности (например: секретна брава, обикновена брава, сервизна брава),  също до определени от него производители, цвят/цветове и размер/размери;
• възможност за ползване на услугата "Кошница";
• възможност за създаване на Профил;
• възможност за заявяване на Поръчки и сключване на Договори за покупко-продажба от разстояние по правилата, определени в настоящите Общи условия.;
• евентуално възможност за получаване на Бюлетин, при изрично заявено желание за това.
8.2. Допълнително, в полза на Клиентите, които са си създали Профил, Търговецът предоставя безплатно чрез Онлайн магазина www.locks.bg следните Електронни услуги:
• поддържане сесията на Клиента, след влизането му в Профила;
• съхраняване и предоставяне на Клиента на история на Поръчките, чрез неговия Профил.
8.3.  Ползването на Профил е възможно след извършването от Клиента на изброените                  по-долу стъпки, както следва:
• попълване на формуляр за регистрация и поставяне на отметка за изрично приемане клаузите на настоящите Общи условия;
• кликване (натискане) върху бутона (полето) "Регистрирай".
8.4. Във формуляра за регистрация е необходимо Клиентът да посочи следните клиентски данни: име и фамилия, адрес на Електронна поща и Парола за достъп.
8.5.  Профилът се предлага безплатно за неопределено време. Клиентът има възможност по всяко време и без посочване на причина да поиска изтриване на своя Профил (отказване от Профил) чрез изпращане на съответното искане до Търговеца като електронно съобщение на Имейл: mail@ locks.bg или в писмена форма по пощата/чрез куриер на адрес: гр. Пловдив,  п.к. 4002, район "Западен", кв. "Хр. Смирненски" ул. "Копривките" № 13а.
8.6. Ползването на Кошницата започва в момента, когато Ползвателят постави в нея първия си Продукт.
8.7. Кошницата се предоставя безплатно, има единичен характер и се затваря в момента на подаване на Поръчката чрез нейното посредничество или по-рано, в момента на преустановяване на подаване на Поръчки от Клиента посредством нея, съгласно волята му, при което Кошницата запомня информацията за Продуктите, избрани от Клиента и след приключване на сесията на браузъра, включително при излизане от Профила, но не служи за запазване на Продукти.
8.8. За евентуално предоставяне на услугата получаване на Бюлетин, Клиентът следва да даде съгласието си, чрез предоставяне на Електронен адрес в съответното поле на Онлайн магазина или отбелязване на съответната отметка и потвърждаването ѝ с кликване върху линка за активиране, изпратен от Продавача на Електронния адрес, посочен от Клиента (момент на стартиране на предоставянето на услугата получаване на Бюлетин).
8.9. При въведена от Търговеца информационна услуга "Бюлетин", Бюлетинът се предлага безплатно за неопределено време. Ползвателят има възможност по всяко време и без посочване на причина да се отпише от Бюлетина (отказване от Бюлетин) по-специално чрез отваряне на линка за деактивиране, поставен във всеки Бюлетин, изпращан на Клиента под формата на електронно съобщение или да изпрати съответното искане до Продавача като електронно съобщение на Имейл: mail@ locks.bg или в писмена форма по пощата/чрез куриер на адрес: гр. Пловдив,  п.к. 4002, район "Западен", кв. "Хр. Смирненски" ул. "Копривките"                № 13а.
8.10. Ползвателят на Онлайн магазина е дължен:
8.10.1. Да подава в Поръчката и регистрационните формуляри при създаване на Профил необходимите за това пълни данни, които да са верни и актуални.
8.10.2. Да актуализира своевременно данните, включително Личните данни, предоставени от него на Продавача във връзка със сключването на Договор за предоставяне на услуги или Договор за покупко-продажба, по-специално в нужните за правилното им изпълнение рамки. Клиентът има възможност за промяна на данните, въведени при създаването на Профила по всяко време, като използва опциите, достъпни в рамките на Профила.
8.10.3. Да ползва услугите и функциите, предоставяни от Продавача, по начин, ненарушаващ работата на Продавача и на Електронния магазин.
8.10.4. Да ползва услугите и функциите, предоставяни от Продавача, по начин съответстващ с действащите законови разпоредби и клаузите на Общите условия.
8.10.5. Да ползва услугите и функциите, предоставяни от Продавача, по начин, незатрудняващ останалите Ползватели и Продавача;
8.10.6. Да заплаща в срок договорената цена и Стоките и разходите по доставката в пълния им размер;
8.10.7. Своевременно да получава Продуктите, поръчани чрез използване на начин на доставка и плащане с наложен платеж;
8.10.8. Да не предоставя или прави достъпни по друг начин в рамките на Онлайн магазина всякакво забранено съдържание според действащите законови разпоредби, по-специално съдържание в нарушение на авторските права на трети лица или техните лични права;
8.10.9.  Да не предприема действия като:
• разпращане или поместване в Онлайн магазина на непоискана търговска информация или публикуването на каквото и да било съдържание в нарушение на законовите разпоредби (забрана за публикуване на непозволено съдържание);
• предприемане на информационнотехнологични действия или всякакви други дейности, имащи за цел придобиването на информация, която не е предназначена за Ползвателя, включително данни на други Ползватели или вмешателство в принципите или техническите аспекти на функциониране на Електронния магазин и реализирането на плащания;
• неразрешена промяна на Съдържанието, доставяно от Продавача, включително, но не само, на подадените в рамките на Онлайн магазина Цени на Стоките и описание на Продуктите.
8.11. Рекламации, свързани с предоставяни от Търговеца Електронни услуги, могат                да се подават  писмено на адрес: гр. Пловдив,  п.к. 4002, район "Западен", кв. "Хр. Смирненски" ул. "Копривките" № 13а или в електронен вид чрез Електронната поща на адрес: mail@ locks.bg.
8.12.  С цел улесняване и ускоряване разглеждането на рекламацията от Продавача, Ползвателят следва да посочи в описанието на рекламацията: (1) информация и обстоятелства относно предмета на рекламация, по-специално вид и дата на констатиране на дефекта;                    (2) искания на Ползвателя и (3) данни за контакт на подаващия рекламацията.
8.13. Продавачът отговаря на рекламацията в срок до 30 календарни дни от датата на нейното получаване.
 
ІХ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ПРОДУКТ
9.1. Продавачът предоставя възможност за Поръчка на Продукти по следния начин:
• чрез Онлайн магазина;
• чрез контакт с Продавача по телефона и/или чрез Електронната поща.
9.2. Сключването на Договор за покупко-продажба между Клиента и Продавача става след предварително направена от Клиента Поръчка.
9.3. Продавачът предоставя възможност на Ползвателя да направи Поръчка чрез Онлайн магазина www.locks.bg по следния начин и в посочения ред:
• Ползвателят на Онлайн магазина прибавя избран/и Продукт/и в Кошницата, след което преминава към формуляра за Поръчки.
• Ползвателят, който има регистриран Профил, потвърждава във формуляра за Поръчки актуалността на данните, необходими за сключване и изпълнение на Договора за покупко- продажба. Ползвател, който не притежава Профил, трябва да попълни самостоятелно Формуляра за поръчки в частта за неговите данни, необходими за сключване и реализиране на Договора за покупко-продажба. Във всеки случай предоставянето на неактуални или неверни данни на Клиента, може да възпрепятства реализирането на Договора. Във Формуляра за поръчки е необходимо посочването от Клиента на следните клиентски данни: име и фамилия, адрес (улица, номер на блока/ апартамента, пощенски код, населено място, държава), адрес на електронната поща, телефонен номер за контакт, както и данни относно Договора за       покупко-продажба: Продукт/и, количество Продукт/и, при наличие - вид, цвят и размер на Продукта, населено място и начин на плащане. За Клиенти, които не са Потребители е необходимо също посочването на наименованието и идентификационния номер (БУЛСТАТ, ЕИК).
•  Клиентът избира един от предоставените от Продавача начини за доставка.
• Клиентът избира начин на плащане на Продажната цената и на останалите, посочени във формуляра за Поръчка, обобщени разходи за реализирането на Договора за покупко- продажба.
• Клиентът изпраща на Продавача Поръчка с помощта на предоставените за тази цел функции на Онлайн магазина. За Клиент, който не притежава Профил и не е приел предварително Общите условия, е задължително тяхното изрично приемане с отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия".
• Клиентът изпраща Поръчката чрез предоставените за тази цел функционалности на Онлайн магазина.
• До изпращане на Поръчката Клиентът има възможност самостоятелно да коригира въведените данни в рамките на панела "Кошница" чрез прибавяне или премахване на дадена позиция от Кошницата.
9.4. В случай на сключване на Договор за покупко-продажба с използване на други средства за споразумение от разстояние:
• Продавачът изпраща на Клиента електронно съобщение с потвърждение на съдържанието на предложения Договор за покупко- продажба.
• Клиентът изпраща на Продавача Поръчката с помощта на електронно съобщение на  имейл адреса, от който е получил горното потвърждение.
• За Клиент, който не притежава Профил и не е приел по-рано Общите условия, е необходимо приемането на Общите условия.
9.5. В отговор на направената Поръчка Продавачът незабавно изпраща на Клиента автоматично съобщение на посочения от Клиента за тази цел имейл адрес, с потвърждение за получената Поръчка, и се заема с удостоверяването ѝ.
9.6. След удостоверяване на Поръчката, Продавачът без неоправдано забавяне изпраща на посочения от Клиента негов Имейл  електронно съобщение с:
• потвърждение на приетите една или няколко отделни заявки за Продукти, подадени в рамките на Поръчката, както и потвърждение за сключването на Договор за покупко-продажба (приемане на Поръчката по отношение на Продуктите, посочена в съобщението); или
• информация за липсата на възможност да приеме всички заявки за Продукти, посочени в рамките на Поръчката.
9.7. Договорът за покупко-продажба се счита за сключен в момента на потвърждение на заявката (заявките), т.е. когато Клиентът получи съобщението за приемане на Поръчката по отношение на Продуктите, посочена в съобщението. Продавачът изпраща на Клиента потвърждение на условията на Договора на посочения от Клиента Електронен адрес.
9.8. В случай, че няма възможност да приеме всички или някои от подадените в Поръчката заявки, Търговецът се свързва с Клиента, с оглед следното:
• да информира Клиента за липсата на възможност за приемане на всички подадени в Поръчката заявки за сключване на Договор за покупко-продажба; или
• за потвърждение от страна на Клиента на желанието му да се реализира Поръчката частично, в частта, в която Продавачът се е съгласил да приеме заявката за сключване на Договор за покупко-продажба. В същото време Клиентът може да анулира напълно подадената Поръчка (по отношение на всички заявки), което не нарушава правото му на отказ от договора. Анулирането на Поръчката от Клиента освобождава Продавача от задължението да я реализира. При анулиране на Поръчка, се прилага следващата точка (т. 9.9) от Общите условия.
9.9. При липса на възможност за приемане на заявките,  подадени в рамките на Поръчката, Договорът за покупко-продажба в обема на посочата от Търговеца част от Продуктите не бива сключен, а Продавачът своевременно, но не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, връща на Клиента, извършените от него плащания, в частта, в която Договорът за покупко-продажба не се е състоял. Съответно се прилагат разпоредбите на Раздел ХIV, т. 14.7 от Общите условия.
9.10. Независимо от това Продавачът може да уведоми Клиента за статуса на Поръчката, като изпрати съобщение на посочения от Клиента Електронен адрес или се свърже с Клиента по телефона.
9.11. Общата стойност на Поръчката обхваща Продажната цена, разходите за доставка и евентуални други разходи, според избраните от Клиента опции на платени услуги. Продавачът може в избран от него период да определи праг на минимална стойност на Поръчката, за която доставката на Продукти е безплатна. За Продажната цена на Продукта, който е предмет на Поръчката, а също и за разходите по доставката (включващи такси за транспорт, доставка и пощенски услуги), както и за други разходи, Клиентът е информиран при подаване на Поръчката, включително и в момента на изразяване на волята на Клиента за обвързване с Договора за покупко- продажба.
9.12. Евентуални валидни Промоции в Онлайн магазина не могат да се обединяват, доколкото условията на Промоцията изрично не постановяват друго.
 
Х. НАЧИНИ И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ПРОДУКТ
10.1.Продавачът предоставя на Клиента по принцип, при спазване разпоредбите                    на Раздел XІХ, т. 19.4 от Общите условия, следните начини за плащане по Договора за покупко-продажба:
• С наложен платеж - при приемане на пратката, доставена от куриер. В този случай заплащането се осъществява в момента на доставката на Стоката, като Цената на Поръчката се предава на курирера.
• С превод по посочена от Продавача негова банкова сметка. В този случай плащането се извършва предварително, преди получаване на поръчаната Стока, като Купувачът следва да изпрати по Имейла информация на Продавача относно: датата на плащането; банката, от която е извършено плащането;  номера на платежното нареждане/вносната бележка, номер на поръчката.
• В брой - при получаване на пратката на място от стационарния магазин на Търговеца.
10.2. Възможните актуални начини за плащане са уточнени в Онлайн магазина в рубриката "Начин на плащане". Възможните методи за плащане зависят от избрания от Клиента начин на доставка.
10.3. В случай, че Продавачът не получи плащане от Клиента, който е избрал да плати предварително, т.е. избрал е плащане с превод по банков път, служител на Търговеца може  да се свърже с Клиента, за да му напомни за плащането, изпращайки съобщение на неговия Имейл. Плащания, неосъществени в 7-дневен  (седмодневен) срок от подаване на Поръчката и в предоставен от Търговеца последващ допълнителен 3-дневен (тридневен) срок, предизвикват отказ за приемане на направената от Клиента заявка в рамките на Поръчката. Клиентът също може до момента, в който получи съобщение за изпращането на Поръчката, да я анулира, като се свърже с Търговеца на Електронния му адрес, което не нарушава правото на Клиента за отказ от договора.
10.4. В случай че избере плащане с наложен платеж, Клиентът е задължен да извърши плащането при получаване на пратката. Отказът от получаване на Продукта/Продуктите, е условие за прекратяване на Договора за покупко-продажба. Клиентът също така може до момента, в който получи съобщение за изпращането на Поръчката, да я анулира, като се свърже с Търговеца на Електронния му адрес, което не нарушава правото на Клиента за отказ от договора.
 
ХІ. РАЗХОДИ, НАЧИНИ И СРОК ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТ
11.1. Доставката на Продукта/продуктите е възможна на територията на България и до избрани държави, упоменати в рубриката "Доставка" на Интернет магазина.
11.2. Доставката на Продукта/Прдуктите до Клиента е платена, освен ако конкретният Договор за покупко-продажба гласи друго. Наличните начини на доставка и разходите за това са посочени на Клиента в рубриките "Доставка" и "Начин на плащане" на Онлайн магазина, както и всеки път в момента на изразяване на желание от страна на Клиента да се обвърже с Договор за покупко-продажба чрез подаване на Поръчка относно конкретно избрания/те от него Продукт/и.
11.3. Продавачът може да предостави на Клиента по принцип, при спазване разпоредбите                    на Раздел XІХ, т. 19.4 от Общите условия, по-специално следните начини за доставка или получаване на Продукта/Продуктите: пратка по куриер до адрес или до офис на куриерска фирма.
11.4.  Наличните начини на доставка зависят от избрания от Клиента начин за плащане.                     В зависимост от техническите условия, Продавачът може да предостави възможност за получаване на пратката на адреса на стационарния си магазин лично от Клиента.
11.5. Общият срок за доставката на Продукта/Продуктите се състои от времето за подготовка на Поръчката за изпращане от Продавача и времето за предаване на Продукта/Продуктите от превозвача (курирера) на Клиента.
11.6. Срокът за доставка на Продукт на Клиента е до 7 (седем) работни дни, освен ако в описанието на даден Продукт или при подаване на Поръчката е посочен по-кратък срок.
11.7. Времето за подготвяне от Продавача на Поръчката за изпращане зависи от конкретния продукт и се смята от деня на:
• постъпване на плащането (заверката на превода) по банковата сметка на Продавача -                   в случай на избор от страна на Клиента за плащане по банков път; или
• от сключване на Договор за покупко-продажба – в случаите на избор от страна на Клиента за плащане с наложен платеж.
11.8. Към упоменатото време за подготвяне на Поръчката се добавя времето за предаване на Продукта от съответния превозвач (куриер), което зависи от избраните от Клиента форма на доставка и курирерска фирма, както и от населеното място, като това време може да бъде посочено в рубриката "Доставка" на Онлайн  магазина.
 
ХІІ. РЕКЛАМАЦИЯ НА ПРОДУКТ
12.1. Продавачът е длъжен да достави на Клиента продукт без дефекти.
12.2. Продуктите, предлагани в Онлайн магазина, могат да са обхванати от гаранция на производителя или дистрибутора. В този случай подробните условия на гаранцията и времето на нейната продължителност са посочени в прикрепена към Продукта гаранционната карта, издадена от лицето, гарантиращо качеството на продукта.
12.3. Рекламация може да бъде направена от Потребителя писмено, по пощата/чрез куриер                на адрес: гр. Пловдив,  п.к. 4002, район "Западен", кв. "Хр. Смирненски" ул. "Копривките" №13а.
12.4. Ако продаденият Продукт има дефект, Потребителят може:
• Да подаде заявление за намаляване на Продажната цената или за отказ от Договора за покупко-продажба, освен ако Продавачът своевременно и без ненужни неудобства за Клиента замени дефектния Продукт с такъв без дефекти или отстрани този дефект. Намаляването на Продажната цена трябва да бъде в такова съотношение спрямо цената, произтичаща от договора, в каквото стойността на Продукта с дефекти се отнася към Продукта без дефект. Клиентът не може да се откаже от договора, ако дефектът на Продукта е несъществен.
• Да изисква замяна на Продукта с такъв без дефекти или премахване на дефекта. Продавачът е длъжен да замени дефектния Продукт за такъв без дефекти или да премахне дефекта в разумни срокове без ненужни неудобства за Потребителя.
12.5. Потребителят може вместо предложеното от Продавача отстраняване на дефекта да поиска замяна на Продукта с такъв без дефекти или вместо замяна на Продукта да настоява за премахване на дефекта, освен ако привеждането на Продукта в съответствие с договора по избрания от Потребителя начин е невъзможно, или би изисквало прекомерни разходи в сравнение с начина, предложен от Продавача. В оценката за нецелесъобразно високите разходи се вземат предвид стойността на Продукта без дефекти, вида и значението на установения дефект, както и се отчита неудобството, което другият начин на удовлетворяване на претенцията би създало на Потребителя.
12.6. С цел улесняване и ускоряване разглеждането на рекламацията от Продавача, Потребителят следва да посочи в описанието на рекламацията: (1) информация и обстоятелства за предмета на рекламацията, подробности за вида и датата на поява на дефекта; (2) своето искане за начина, по който Продуктът да се приведе в съответствие с Договора за покупко-продажба, или заявление за намаляване цената, или отказ от Договора за покупко-продажба; както и (3) данни за контакт на подаващото рекламацията лице.
12.7. Продавачът следва да разгледа рекламацията на Потребителя незабавно, в срок до                  30 (тридесет) календарни дни от датата на нейното получаване. Ако Потребителят е настоял за замяна на вещите или премахване на дефекта, или е подал заявление за намаляване на цената, като е уточнил сумата, с която желае  цената да се намали, а Продавачът не е отговорил на искането в срок от 30 (тридесет) календарни дни, се смята че претенцията е призната за основателна.
12.8. В случай че за разглеждане рекламацията на Потребителя или за да изпълни задълженията си спрямо него, произтичащи от гаранцията, е необходимо Продавачът да получи Продукта, Потребителят е длъжен да достави Продукта за сметка на Продавача на адрес: гр. Пловдив,  п.к. 4002, район "Западен", кв. "Хр. Смирненски" ул. "Копривките"                  № 13а. Ако поради вида на дефекта, вида на Продукта или начина на неговото монтиране, изпращането на Продукта е невъзможно или изключително трудно, Потребителят следва да предостави възможност на Продавача, след предварително уточняване на срока, да види Продукта на мястото, където се намира.
12.9. Продавачът носи отговoрност по гаранцията, ако физическият дефект бъде установен преди изтичането на 2 (две) години от датата на предаване на Продукта на Потребителя.
 
ХІІІ. ИЗВЪНСЪДЕБНИ (АЛТЕРНАТИВНИ) ПРОЦЕДУРИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СПОРОВЕ
13.1. Използването на извънсъдебни начини за разглеждането на спорове  има доброволен характер. Текстовете в настоящия раздел са с информационен характер и не задължават Продавача да използва извънсъдебни начини за разрешаване на споровете. Декларацията на Продавача за съгласие или отказ от участие в производства за извънсъдебно разрешаване на потребителски спорове се подава от него на хартиен носител, в случай че, вследствие на подадената от Потребителя рекламация, спорът не бъде разрешен.
13.2. Алтернативното решаване на спорове (АРС) между Потребител и Търговец представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип, което се осъществява чрез помирителни комисии.
13.3. Изискванията към процедурите за алтернативно решаване на национални и трансгранични спорове, свързани със задължения, произтичащи от Договори за покупко-продажба или за предоставяне на услуги между Търговец, установен на територията на Европейския съюз, и Потребител, пребиваващ на територията на Европейския съюз, осъществявани от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове и завършващи с предлагане на решение, налагане на решение или събиране на страните по спора с цел подпомагане намирането на решение по взаимно съгласие, се уреждат от Глава Девета,    Раздел ІІ на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).
 13.4. Орган за алтернативно решаване на потребителски спорове е всеки орган, независимо от неговото наименование, който е признат за такъв, осъществява постоянно дейност по алтернативно решаване на потребителски спорове и е включен в одобрен със заповед на министъра на икономиката списък на органите, признати за органи за АРС на територията на Република България, който списък се публикува на интернет страницата на министерството.
13.5. Комисията за защита на потребителите осъществява дейност по алтернативно решаване на потребителски спорове чрез помирителни комисии и оказва съдействие и предоставя информация за начина, по който потребителите могат да сезират помирителните комисии или други органи за АРС.
13.6. Органът за АРС разглежда:
 • възникнал национален спор между Потребител и Търговец, свързан със задължения, произтичащи от сключени, включително и онлайн, Договори за продажба, или за предоставяне на услуги, в това число за продажба на цифрово съдържание или предоставянето му срещу заплащане (т.е., спор, възникнали във връзка с Договор за продажба или за предоставяне на услуги, при който в момента, когато Потребителят поръчва стоките или услугите, пребивава в същата държава-членка на Европейския съюз, в която е установен Търговецът);
• възникнал трансграничен спор между Потребител и Търговец във връзка със задължения, произтичащи от сключени Договори за онлайн продажби или услуги, чрез използване на платформа за онлайн решаване на спорове съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Регламент за ОРС за потребители)(ОВ, L 165/1 от 18 юни 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 524/2013" (т.е., спор, възникнали във връзка с Договор за продажба или за предоставяне на услуги, при който в момента, когато потребителят поръчва стоките или услугите, пребивава в държава-членка на Европейския съюз, различна от тази, в която е установен Търговецът).
13.7. Търговецът, които сключва Договори за онлайн продажби и е установен в рамките на Европейския съюз, поставя на Сайта си електронна връзка към платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС), която е леснодостъпна за потребителите. Когато е приложимо, в Общите условия на Договорите за онлайн продажби Търговецът предоставя на Потребителите информация за съществуването на платформата ОРС и възможността да я използват за решаване на засягащи ги спорове.
 13.8. Европейският потребителски център към Комисията за защита на потребителите е контактна точка съгласно чл. 7 от Регламент (ЕС) № 524/2013 и съдейства на Потребителите да получат достъп до орган за АРС в друга държава-членка на Европейския съюз, компетентен да разгледа трансграничния спор, свързан със задължения, произтичащи от договори за продажба или за предоставяне на услуги.
13.9. Европейският потребителски център към Комисията за защита на потребителите оказва съдействие и предоставя информация на потребителите съгласно изискванията на                 чл. 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 524/2013.
13.10. Органите за АРС и Европейският потребителски център към Комисията за защита на потребителите публикуват на своите интернет страници електронна връзка към интернет страницата на Европейската комисия, на която е публикуван списъкът на признатите органи за АРС на държавите-членки на Европейския съюз, и осигуряват електронна връзка към платформата за ОРС.
13.11. Министърът на икономиката създава общи и секторни помирителни комисии към Комисията за защита на потребителите, които са органи за алтернативно решаване на потребителски спорове и отговарят на изискванията на Глава Девета, Раздел II от ЗЗП.
13.12. Общите помирителни комисии съдействат за разрешаване на национални и трансгранични спорове между Потребители и Търговци за Договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги. Общите помирителни комисии разглеждат и спорове между Потребители и Търговци в сектори на икономиката, в които няма орган за АРС. Секторните помирителни комисии разглеждат национални и трансгранични спорове между Потребители и Търговци в следните сектори на икономиката: енергетика, водоснабдителни и канализационни услуги, електронни съобщения и пощенски услуги, транспорт и финансови услуги.
13.13. В случай на спор Потребителят трябва да го отнесе за разглеждане директно към Търговеца и страните да се опитат да го решат помежду си. Когато страните не са решили спора помежду си, Потребителят може да сезира общите или секторните помирителни комисии в зависимост от предмета на спора с подаване на заявление в писмена форма до Комисията за защита на потребителите, която администрира дейността на общите и секторните помирителни комисии. Заявлението и придружаващите го документи могат да бъдат подадени и по електронна поща или онлайн чрез интернет страницата на Комисията за защита на потребителите.
13.14. Участието на Търговеца или на упълномощен негов представител в процедурата за АРС е доброволно и се осъществява чрез оказване на съдействие и предоставяне на помирителната комисия на необходимата информация, документи, становища, експертизи за постигане на споразумение с потребителя.
13.15. Страните могат да придадат изпълнителна сила на сключено помежду им споразумение, постигнато в помирително производство, като го предоставят за одобрение пред компетентния съд.
13.16. Председателят на Комисията за защита на потребителите определя със заповед медиатори, които са служители на Комисията и съдействат за разрешаването на спорове между Потребители и Търговци. Съдействието се осъществява по искане на Потребител с подаване на заявление до Комисията за защита на потребителите, като производството пред медиатор се провежда в населено място, посочено измежду населените места, в които Комисията за защита на потребителите има териториални поделения.
13.17. Производството пред общите и секторните помирителни комисии и медиатор не е задължителна предпоставка за предявяване на иск в съда.
13.18. Подробна информация за възможностите на Клиента, който се явява Потребител, да се възползва от процедурите за АРС, както и правилата на тези процедури, са достъпни в сайта на Комисията за защита на потребителите: https://www.kzp.bg.
13.19. Предвид горните текстове, Клиентът, които има качеството на Потебител, разполага със следните две възможности:
•  да използва Европейската платформа за онлайн решаване на спорове  (ОРС) с интернет адрес http://ec.europa.eu/odr, представляваща  единен портал за достъп, който позволява на Потребителите и Търговците в Европейския съюз да уреждат споровете си, свързани с трансгранични онлайн покупки, а така също и с национални;
•  да подаде  заявление за осъществяване на посредничество директно към Комисията да защита на потребителите, публикувано в сайта на Комисията - https://www.kzp.bg.
 
ХІV. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР И ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТ
14.1. Клиент, който има качеството на Потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и е сключил с Търговеца Договор от разстояние, разполага с уреденото съгласно чл. 50 от ЗЗП право в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок да се откаже от Договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в законовите разпоредби - чл. 54, ал. 3 и             чл. 55 от ЗЗП, като върне поръчаната/поръчаните Стока/Стоки.
14.2. За спазването на 14-дневния срок по чл. 50 от ЗЗП е необходимо Потребителят да информира Търговеца относно своя отказ от Договора за покупко-продажба, като му изпрати изрично изявление преди изтичането на този срок.
14.3. За да упражни правото си но чл. 50 от ЗЗП, Потребителят може да подаде недвусмислено заявление в свободна форма, с което да информира Търговеца за своя отказ от Договора за покупко-продажба или да използва за целта поместения тук стандартен формуляр за отказ (представляващ  приложение № 6 към ЗЗП), като използването на формуляра не е задължително.
 Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4
 
(Ново - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.)
 
Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)
 
- До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):
- С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*
- Поръчано на*/получено на*
- Име на потребителя/ите
- Адрес на потребителя/ите
- Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
- Дата
------------------------------------------------------
* Ненужното се зачертава. 
14.4. Заявлението за отказ от Договора за покупко-продажба може да бъде подадено по следните начини:
• писмено по пощата /или чрез куриер/ на адрес: гр. Пловдив, п.к. 4002, район "Западен", кв. "Хр. Смирненски" ул. "Копривките" № 13а;
• в електронен вид, чрез Електронна поща на адрес: mail@ locks.bg.
14.5. Четиринадесетдневният срок за отказ от Договора за покупко-продажба започва да тече, считано от датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача /куриера/ и посочено от Потребителя, влезе във владение на Стоката, или:
•  при Договор, съгласно който с една Поръчка Потребителят поръчва много Стоки, които се доставят поотделно - датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача /куриера/ и посочено от Потребителя, влезе във владение на последната Стока;
•  при Договор, съгласно който се доставя Стока, която се състои от множество партиди или части - датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача /куриера/ и посочено от Потребителя, влиза във владение на последната партида или част;
• при Договор за редовна доставка на Стоки в продължение на определен период от             време - датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача /куриера/ и посочено от Потребителя, влиза във владение на първата стока.
14.6.  Търговецът има задължение без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, счатоно от датата на получаване на заявлението на Потребителя за отказ от Договора, да възстанови на Потребителя всички извършени от него плащания, в това число разходи по доставката на Стоката, с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от избрания от Потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния вид на стандартна доставка, предлагана от Търговеца в  Онлайн магазина.
14.7. Търговецът  възстановява платената сума, като използва същия начин на плащане, който е използвал Потребителят, освен ако последният  изрично се е съгласил на друг начин за възстановяване, който не е свързан с никакви разходи от негова страна.
14.8. Ако Търговецът сам не е предложил да вземе Стоката от Потребителя, може да се въздържи от връщане на сумата, платена от Потребителя, до момента, в който получи обратно Стоката или до получаването от страна на Потребителя на доказателства за нейното изпращане, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.
14.8. Потребителят е задължен без неоправдано забавяне и не по късно от 14 (четиринадесет) дни от датата, на която се е отказал от Договора за покупко-продажба, да върне Стоката на Продавача или да я предаде на упълномощено от Продавача лице, освен ако Продавачът сам не е предложил да вземе Продукта. За спазването на срока е достатъчно изпращането на Стоката преди изтичането на този срок.
14.9. Стоката трябва да бъде върната от Потребителя в оригиналната си опаковка, в добър търговски вид и с всички придружаващи я документи, доказващи покупката на Продукта.
14.10. Потребителят носи отговорност за намалената стойност (обезценяването) на Стоката, което е настъпило в резултат на изпробването ѝ, различно от обичайно необходимото за установяване естеството, характеристиките и доброто функциониране на Продукта.
14.11. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Потребителя на Доставчика, рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя.
14.12. Потребителят няма право на отказ от Договори, попадащи в обхвата на                           чл. 57 от ЗЗП.
14.13. Правилата за отказ от Договора и връщане на Стока, описани в настоящия раздел на Общите условия, са приложими само за Потребители, закупили Продукта от Електронния магазин на Търговеца. Клиенти, закупили Стоката от стационарния магазин на Търговеца,                  не могат да се ползват от тези условия.
 
ХV. ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
15.1. Интернет страниците, съставляващи Уеб сайта www.locks.bg, заедно с цялото си Съдържание ("Съдържанието" по смисъла на Раздел V "Дефиниции"), в това число, но не само, логата, търговските марки, отличителните знаци,  дизайните, характерните символи, всякакви графични изображения или надписи, текстове и/или мултимедийни материали, както и базите данни, представляват изключителна интелектуална собственост на "Кeй Сървис" ООД или са използвани в този Уеб сайт с разрешението на техния собственик, който е предоставил на Търговеца необходимите права. В този смисъл "Кей Сървис" ООД си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта www.locks.bg, независимо дали са негови собствени или права, получени чрез договорни лицензии, или по какъвто и да е друг законосъобрезен начин.
15.2. Нищо, включено в Уеб сайта www.locks.bg, както и нищо в сключен чрез Онлайн магазина www.locks.bg Договор от разстояние, не може да се счита за разрешение от страна на "Кей Сървис" ООД към Ползвателя последният да разпространява, публикува, предоставя на трети лица или променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително, но не само, съдържанието на търговските марки, логата, дизайните или описанията на Продуктите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Сайта съдържание или  премахването на знаци, обозначаващи правото на собственост върху съответното Съдържание. Ползвателят няма право и да прехвърля, продава или разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на "Кей Сървис" ООД.
15.3.   Всякакво Съдържание на Сайта www.locks.bg, до което Ползвателят има достъп, е предмет на регулиране от настоящите Общи условия и не може да бъде използвано в нарушение на действащото законодателство.
15.4.   Ползвателят може да използва елементи от Съдържанието на Сайта само за свои лични и нетърговски цели. Част от материалите, съдържащи се в Уеб сайта www.locks.bg, могат да бъдат изтеглени или отпечатани единствено за лична употреба или за информационни цели и при спазване правата на интелектуална собственост. Зареждането, записването и отпечатването на отделни страници и/или секции, снимки и други документи е позволено само при условие, че бележките и знаците за авторското право или други такива, свързани със собствеността,             не са премахнати.
15.5. Забранява се всяко възпроизвеждане (цялостно или частично), промяна, предаване (по електронен или друг път), свързване или използване на Уеб сайта www.locks.bg за каквито и да са публични или търговски цели без писменото разрешение на Доставчика и/или носителя на авторското право.
15.6. Никакво копие от каквато и да е част от Сайта не може да се продава, разпространява, променя или да се включва в друга разработка, публикуване или уеб сайт за търговска печалба.
15.7.   Ползвателят има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил за това писменото съгласие на "Кей Сървис" ООД и/или съответния носител на авторското право по отношение на конкретен обект, и то само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването на тази част, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящите Общи условия и нарушаване на правата на интелектуална собственост на "Кей Сървис" ООД, което има право да потърси за това отговорността на Ползвателя.
15.8.   Забранена е всякаква употреба на Съдържанието на Сайта за други цели освен изрично позволените в настоящите Общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от "Кей Сървис" ООД и/или от съответното трето лице, което е носител на авторското право върху конкретния обект.
15.9. Нарушителите подлежат на санкциониране и ще бъдат преследвани съгласно разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и георгафските означения и Закона за промишления дизайн.
 
ХVІ. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
16.1. Всякаква предоставена информация относно Лични данни или събрана чрез операциите в Сайта www.locks.bg, се обработва от "Кей  Сървис" ООД.
16.2. Личните данни на Ползвателя на Сайта www.locks.bg се обработват от Търговеца в качеството му на администратор на лични данни.
16.3. Търговецът използва подходящи технически и организационни средства, за да осигури защитата на обработваните от него Лични данни, съобразно изискванията на действащото българско и европейско законодателство.
16.4. Търговецът полага дължимата грижа за сигурността и конфиденциалността на предоставените му Лични данни и данните, предавани чрез компютърната му система.
16.5. "Кей Сървис" ООД осигурява техническите и организационни средства, които съответстват на степента на заплаха за сигурността на предоставяната функционалност или услуги въз основа на Договора за предоставяне на услуги. Ползвателят разбира и приема, че използването на Електронни услуги в Сайта www.locks.bg е свързано с типичните заплахи, произтичащи от предоставянето на данни чрез Интернет, като разпространение на данни, загуба или получаване на достъп до данните от неупълномощени лица.
16.6. Търговецът отговаря за защитата на Личните данни на Ползвателя, станали му известни по повод покупко-продажбата на Стоки и/или предоставянето на Електронни услуги чрез Сайта www.locks.bg, освен в случаите на непреодолима сила или на случайно събитие.
16.7. Предоставянето на Лични данни от Ползвателя е доброволно, но необходимо за създаването на Профил, използването на определени Електронни услуги и/или сключването на Договор за покупко-продажба.
16.8. Данните и личната информация, предоставени от Ползвателя, се използват от "Кей Сървис" ООД за: управление на Поръчките;  доставка на поръчаните Продукти; обработка на плащанията; комуникация с Ползвателя/Клиента относно Поръчките, Продуктите и правилното предоставяне на услуги по електронен път. Освен това Търговецът използва тези данни и информация за подобряване на Онлайн магазина си, за избягване или предотвратяване на измами или злоупотреби във вреда на Сайта, както и за да се даде възможност на трети лица да извършват техническа поддръжка, логистика и други услуги за Сайта.
16.9. С приемането на Общите условия Ползвателят се съгласява, че като предоставя на Търговеца каквито и да е свои Лични данни или други данни, те могат да бъдат обработвани от "Кей Сървис" ООД за следните цели:
• техническо управление на Сайта  и Електронния магазин и техните бази данни;
• поддържане Профила на Клиента;
•  регистриране на Поръчки и управление на Поръчките;
•  установяване на контакт с Клиента във връзка с потвърждаването и точното изпълнение на Поръчките;
• изпращане и доставка на поръчани Продукти, включително свързаното с това попълване на товарителници и други необходими документи по осъществяване на доставката;
•  фактуриране и издаване на гаранционни карти;
• разрешаване на спорове с Ползвател/Клиент по повод негови  Поръчки или разглеждане на  исканията му, както и във връзка с предявяване на правни претенции от Търговеца срещу Ползвателя/Клиента;
• други дейности, свързани с изпълнението на задълженията на Търговеца и Ползвателя;
• проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското поведение на Ползвателите в Платформата www.locks.bg.
 • осъществяване на пазарни проучвания; директен маркетинг; изпращане на рекламни предложения и материали, информация за Продукти на Търговеца и негови партньори или трети лица, с които си сътрудничи, както и изпращане на всякакви други търговски съобщения.
16.10. Приемайки Общите условия, Ползвателят се съгласява, че Търговецът и неговите служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация попълнена/подадена при регистрацията на Профил и/или извършването на Поръчка без регистрация, и/или предоставена допълнително във връзка с изпълнението на конкретна Поръчка (включително за: уточняване на подробности около Поръчката и начините за нейната доставка и заплащане; издаване на фактура и на гаранционна карта за закупения Продукт) или във връзка с конкретно искане на Ползвателя (например: за отказ от договор, за предявяване на рекламация, за изтриване на лични данни и пр.).
 16.11. С приемането на Общите условия Ползвателят се съгласява, че при обработването на неговите Лични данни за целите, посочени в т. 16.7. и т. 16.8 от Общите условия, Търговецът може да предоставя тези данни и на трети лица, с които "Кей  Сървис" ООД си сътрудничи, работи или има други отношения в своята дейност, включително: куриерски, превозни и спедиторски фирми във връзка с осъществавяне доставката на Стоките; сервизни центрове във връзка с ремонт на Стоките; адвокати, адвокатски дружества и нотариуси във връзка с възникнали правни спорове между Търговеца и Ползвателя/Клиента; съдебни изълнители, във връзка със събиране на непогасени задължения към Търговеца; колекторски фирми и/или други правни субекти, на които Търговецът е прехвърлил (цедирал) свое парично вземане срещу Ползвател/Клиент.
16.12. С приемането на Общите условия Ползвателят изрично дава съгласието си на предоставения от него Имейл да му бъдат изпращани от Доставчика търговски съобщения, информация, материали и др., което се счита за дадено предварително съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 4 от Закона за електронната търговия.
16.13. Във всеки момент Търговецът има право да изисква от Ползвателя на Онлайн магазина www.locks.bg да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията или подаването на Поръчка обстоятелства и Лични данни.
16.14. В случай, че Ползвател или лице под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица, Търговецът има право да предостави личната информация за Ползвателя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.
16.15. Извън горните случаи Търговецът е длъжен да не разкрива никаква лична информация за Ползвателя и да не предоставя събраната за последния информация другиму, освен когато: е получил изричното съгласие на Ползвателя при регистрацията му или подаването на Поръчка, или в по-късен момент; информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;                 в други, нормативно предвидени случаи.
16.15. Ползвателят има право на достъп до своите лични данни и тяхното коригиране и изтриване. Личните данни могат да бъдат коригирани или изтрити след влизане в Профила, а Ползвател, който не е регистриран, може да направи промяна или да премахне своите данни като изпрати съответното искане до Търговеца в писмена или в електронна форма.
16.16. Ползвателят може да възрази срещу използването на неговите лични данни и разкриването им на трети лица, като изпрати изрично съобщение до Търговеца на пощенския или електронния му адрес, посочени в Раздел ІІ от Общите условия. На упоменатите в същия раздел адреси и телефони Ползвателят може да се свърже с Търговеца и в случай на неоторизирано попълване на Личните му данни от трети лица, както и за други възможни проблеми.
16.17. Ползвателят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати на Доставчика съобщение за това на адрес:            mail@ locks.bg.
16.18. Ползвател, който се е абонирал за услугата Бюлетин, може по всяко време да се откаже от получаването му, като му изпрати на Търговеца съобщение за това на Електронния адрес: mail@ locks.bg. 
16.19. Ползвателят може по всяко време да се откаже от получаване на информация за Продукти, кампании, промоции и др. на Търговеца, както и от получаването на други рекламни и информационни материали, като изпрати съобщение за това на Електронния адрес:                       mail@ locks.bg.     
16.20. След прекратяване на Договора между страните Търговецът по правило прекратява използването на личните данни на Ползвателя/Клиента за целите, свързани с договорното правоотношение, но не ги изтрива преди изтичането на две години от прекратяване на Договора или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения по Закона за счетоводството относно съхранение и обработка на счетоводни данни (единадесет години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (пет години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство                (пет години).
16.21. Независимо от горепосочените срокове, "Кей Сървис" ООД не пристъпва към изтриване на Личните данни, ако те са необходими за висящо досъдебно производство, съдебно производство, административно производство или производство по разглеждане на жалба на Ползвател/Клиент пред Търговеца.
16.21. Допълнителна информация относно защитата на личните данни Търговецът може да публикува на Сайта си в рубрика "Политика за поверителност".
 
ХVІІ.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
17.1. Търговецът се задължава:
• да полага грижа информацията в Сайта да се поддържа винаги вярна и актуална;
• да прилага подходящи мерки за защита сигурността на личните данни;
• да доставя в срок заявената за покупка Стока, за която е приел Поръчката на Клиента;
17.2. Търговецът има право:
• при зареждане на Уеб сайта www.locks.bg да инсталира върху компютъра на Ползвателя бисквитки (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Ползвателя и дават възможност за възстановяване на информация за Ползвателя, като го идентифицират, както и възможност за проследяване на действията му;
• да поставя на Сайта си, както и в Профила на Клиента  Електронни препратки към други Уеб сайтове и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително Електронни препратки и рекламни банери, сочещи към Уеб сайтове, намиращи се извън контрола на Доставчика;
• да изпраща непоискани търговски съобщения до Клиента, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или предлагани от други търговци стоки и/или услуги;
• да промени по всяко време структурата и Съдържанието на Сайта;
• да промени по всяко време цените на предлаганите в Сайта стоки и на обявените разходи за доставка.
17.3. Ползвателят се задължава:
 • да посочи точно и коректно своите лични данни, изисквани при регистрация на Профил или подаване на Поръчка, включително валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес за кореспонденция;
• да заплати цената на заявената от него стока в сроковете и по начина, предвидени в тези Общи условия и параметрите на конкретната поръчка, приета от Тъговеца;
• да заплати разходите по доставката;
• да получи Стоката или да осигури трето лице, което да получи стоката в сроковете за доставка на посочения в Поръчката адрес от името на Клиента и за негова сметка;
• да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, за опазване на Паролата си;
•  да не прави достояние на трети лица Паролата си и да уведомява незабавно Търговеца в случай на неправомерен достъп до Клиентския профил, както и при вероятност от такъв;
• с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в Клиентския си профил, чрез натискане на виртуалния бутон "изход";
• да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация;
• при ползване на Уеб сайта www.locks.bg да не извършва злоумишлени действия, както и всякакви други действия, които нарушават българското и европейското законодателство.
17.4.  Ползвателят носи пълна отговорност за опазването на своята Парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването ѝ.
17.5. Ползвателят има право на:
 • достъп в режим онлайн до www.locks.bg при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Търговеца, като за подаване на валидни заявки за Стоки следва да въведе Потребителското си име и Парола или да въведе всички необходими данни, определени от формулярите на Сайта при осъществяването на Поръчка;
•  достъп и корекция в режим онлайн на Личните си данни.
17.6. С приемането на настоящите Общи условия, Ползвателят се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Доставчика, дори и неговият адрес да е публикуван в Регистър на непоисканите търговски съобщения на Комисията за защита на потребителите.
17.7. Ползвателят се задължава при ползване на Сайта и Електронния магазин www.locks.bg:
• да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална/индустриална собственост;
• да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на Сайта;
• да не се намесва в правилното действие на Системата, включително, но не само: да не осуетява процедурата по идентификация на друг Ползвател; да не осъществява достъп извън предоставения му; да не възпрепятства други лица да използват Уеб сайта; да не използва Сайта по начин, предизвикващ отказ от услугите;
• да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в www.locks.bg и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
•  да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
• да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
17.8. При неспазване от Ползвателя на задълженията по т. 17.7. Търговецът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Ползвателя  и трети лица до Клиентския  профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на горните задължения от страна на Ползвателя. В тези случаи Доставчикът има правото и да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.
 
ХVІІІ. ОТГОВОРНОСТ, ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА
18.1.  "Кей Сървис" ООД няма задължение за осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Ползвателя и Доставчика, необходими                   за осъществяване на достъп до ресурсите на Системата. Търговецът не носи отговорност,                       ако Клиентът не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на Доставчика (хардуерен или софтуерен проблем, проблем относно свъзрване с Интернет и други).
18.2. За да използва Сайта www.locks.bg, Ползвателят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Ползвателят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или друго средство за достъп до Интернет мрежата. Търговецът само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването му вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Ползвателя.
18.3. Ползвателят приема обстоятелството, че информационните услуги на Сайта www.locks.bg се предоставят "във вида, в който са". "Кей Сървис" ООД не гарантира, че достъпът до Сайта ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Доставчика.
18.4. С приемане на настоящите Общи условия, Ползвателят декларира, че използването на Електронните услуги в Сайта www.locks.bg ще бъде изцяло на негов риск и отговорност,               като страните се съгласяват, че "Кей Сървис" ООД не отговоря за евентуално причинени на Ползвателя вреди от предоставяните услуга, освен ако вредите са причинени от Търговеца  умишлено или при проявена груба небрежност.
18.5. Търговецът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до Сайта www.locks.bg, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната компютърна мрежа (Интернет) и проблеми в предоставянето на услуги извън контрола на Доставчика,  както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на Информационната система или на Сървъра.
18.6. Страните се съгласяват, че Търговецът не носи отговорност за непредоставянето на услугите или предоставянето им с влошено качество вследствие на извършвани тестове от страна на "Кей Сървис" ООД с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните услуги, също и в случайте на технически или други обективни причини, включително разпореждания на компетентните държавни органи.
18.7. "Кей Сървис" ООД при никакви обстоятелства не носи отговорност за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултат на или поради използване на Сайта (или пък невъзможност за използването му заради технически проблеми, профилактика, решения на администратора  др.). Доставчикът не носи отговорност за загуба на данни, нито за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством www.locks.bg. В случай че използването на Сайта или на материали от него доведе до възникването на вреди, налагащи поправка на оборудване или възстановяване на информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.
18.8. Във всички останали случаи отговорността на Търговеца за вреди, свързани с използването на Сайта, е ограничена максимум до стойността на Стоката, поръчана и платена от Клиента.
18.9. Търговецът полага грижа информацията в Сайта www.locks.bg да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата. В тази връзка Ползвателят приема, че са възможни  печатни и технически грешки както в описанията на Продуктите, така също и в тяхната Цена.
18.10. Търговецът не носи отговорност за неточности в описанието на продуктите, които не се отнасят до основните им характеристики, като не гаранитира изчерпателност на предоставената в Сайта информация и не отговаря за вреди, които са последица от неверни, неточни или непълни данни за Продуктите, посочени от техните производители. Възможно е, описанията на Стоките понякога да са непълни поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията. Въпреки това Търговецът полага максимални  усилия да предостави най-подходящата и важна информация.
18.11. Търговецът уточнява, а Ползвателят разбира и приема, че изображенията на Продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените Стоки могат да се различават от изображенията.
18.12. Доколкото "Кей Сървиес" ООД не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин да влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Клиента Стоки, Доставчикът не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества. Търговецът не предлага никакви гаранции, че предоставяните чрез Сайта Електронни услуги и предлаганите в Електронни магазин Стоки ще отговарят на индивидуалните изисквания или очаквания на Клиента.
18.13. Всички Стоки, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.
18.14. "Кей Сървис" ООД не гарантира на Клиента наличността на склад по отношение на  никой от Продуктите, предлагани за продажба чрез Сайта.
18.15.  Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в www.locks.bg и в Профила на Клиента електронни препратки и рекламни банери, Доставчикът не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.
18.16.  Търговецът не носи отговорност за начина, по който Клиентът използва Уеб сайта www. locks.bg, както и за възможните злоумишлени и противоправни действия, извършвани от Клиента.
18.17. "Кей Сървис" ООД  не носи отговорност за действията на което и да било лице,  използващо съдържанието на Сайта.
18.18. Търговецът не носи отговорност спрямо Ползвателя и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Електронните услуги, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Сайта www.locks.bg.
18.19. Доставчикът прилага непрекъснато подходящи организационни и технически мерки за сигурност, но не носи отговорност в случай на преодоляване на техническите мерки за сигурност и евентуално последвали от това загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация или други сходни последствия.
18.20. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика в Платформата www.locks.bg при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с: неизпълнение на някое от задълженията по тези Общи условия; нарушение на авторски права или други права върху интелектуалната или индустриална собственост; невярно декларираране на самоличност, включително на пълнолетие и на представителна власт по отношение на Клиент, който е юридическо лице или невярно деклариране наличието на качеството Потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.
18.21. Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на Договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателят.
 
ХІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ И НА ЛИЦЕНЗИОНЕН ДОГОВОР
19.1. Търговецът може по всяко време да прекрати сключен с Ползвателя Договор за предоставяне на услуги или какъвто и да е Договор за лиценз, предоставен въз основа на    раздел ХV от Общите условия, след двуседмично предизвестие, поради накоя от следните изчерпателно посочени причини:
•  промяна на действащите законови разпоредби, регулиращи предоставянето на услуги по електронен път от Продавача и оказващи влияние върху взаимните права и задължения, уточнени в договора, сключен между Търговеца и Ползвателя, или промяна в тълкуванието на гореспоменатите законови разпоредби в резултат на съдебни решения, становища, препоръки или предписания на компетентните органи или институции;
•  промяна в начина на предоставяне на услуги, предизвикана предимно по технически и технологични съображения;
•  промяна на обхвата или предоставянето на услуги, към които се придържат текстовете на Общите условия, чрез въвеждането на нови, промяна или изтегляне от страна на Продавача на досегашните функции или услуги.
19.2. Търговецът публикува на Сайта своето уведомление, според уточненото по-горе, едновременно с което по отношение на Ползвателя, имащ качеството на Клиент, изпраща уведомлението си до него на имейл адреса, посочен от Клиента при създаване на Профил или при подаване на Поръчка.
19.3. Търговецът може без предизвестие да прекрати с Ползвателя Договора за предоставяне на услуги или какъвто и да е Договор за лиценз, предоставен въз основа на раздел XV от Общите условия, и/или да му откаже по-нататъшното право за ползване на Интернет магазина и подаване на Поръчки, както и може да ограничи достъпа му до част или цялото Съдържание по важни причини, например в случай на груби нарушения от страна на Ползвателя на настоящите Общи условия, т.е. когато Ползвателят наруши разпоредбите на раздел VІІІ., т. 8.10. от Общите условия.
19.4. В случай, че Клиентът е нарушил разпоредбите на т. 8.10.6. или т. 8.10.7., Търговецът, с цел избягване на понататъшни щети, може да не приеме заявката на Клиента по отношение на формата на плащане, ако е различна от авансово плащане по банков път. Тази клауза се прилага независимо от това с какви данни се идентифицира Клиентът и какви данни предоставя при подаване на Поръчката, и по-специално когато Клиентът едновременно нарушава разпоредбите на т. 8.10.1 от Общите условия.
19.5. В случай на подаване на следваща Поръчка с избиране на начин на плащане чрез наложен платеж от страна на Клиент, спрямо когото е приложена горната клауза, Продавачът се свързва с него, като му изпраща съобщение на посочения от Клиента имейл адрес, с което го информира за нарушението на Общите условия и отказа си за приемане на заявката с конкретния метод на плащане, като едновременно с това посочва алтернативния начин за плащане - по банков път. Прилагат се съответните разпоредби на раздел Х, т. 10.3. от Общите условия.
 
ХХ. РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО КЛИЕНТИ, КОИТО НЕ СА ПОТРЕБИТЕЛИ
20.1. Разпоредбите, вклюючени в настоящия раздел от Общите условия се отнасят единствено за Клиенти, които не са Потребители.
20.2.  Търговецът има право да се откаже от Договор за покупко-продажба, сключен с Клиент, който не е потребител, в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на неговото сключване. Отказът от Договор за покупко-продажба в този случай може да стане без посочване на причина и не поражда за Клиента никакви възможности за претенции по отношение на Продавача.
20.3. За Клиенти, които не са потребители, Продавачът има право да ограничи наличните начини на плащане, включително да поиска предплата, частична или цялостна, без значение от избрания от Клиента начин на плащане и факта, че е сключен Договор за покупко-продажба.
20.4. От момента, в който Търговецът предаде Стоката на превозвача/куриера, правата и тежестите, свързани с Продукта и риска от негова случайна загуба или повреда преминават върху Купувача. Продавачът, в този случай, не носи отговорност за загуба, липса или повреда на Стоката, възникнали след приемането ѝ за превоз до момента на предаване на Клиента, както и за закъснения при транспорта на пратката.
20.5. Спрямо Клиент, който не е Потребител, Продавачът не е обвързан от отговорност за законова гаранция на Продукта.
20.6. За Клиент, който не е Потребител, Търговецът може да прекрати Договора за предоставяне на услуги или какъвто и да е Договор за лиценз въз основа на раздел XV от Общите условия незабавно и без посочване на причини чрез изпращане до Клиента на съответно уведомление в свободна форма.
20.7.  Продавачът, неговите служители, упълномощените му представители и пълномощници не носят отговорност към Клиента, който не е Потребител, неговите подизпълнители, служители, упълномощени представители и/или пълномощници за каквито и да било вреди, включително пропуснати ползи, освен ако щетата е причинена от тях умишлено.
20.8. Във всеки случай отговорността на Продавача, неговите служители, упълномощени представители и/или пълномощници по отношение на Клиент, който не е Потребител, без значение от правното основание на тази отговорност, е ограничена – както в рамките на отделния иск, така и за всякакви претенции общо – до размера на заплатената Продажна цена и разходите по доставката по съответния Договор за покупко-продажба, но не повече от сумата в размер на 500.00 (петстотин) лева.
20.9. Всички спорове, възникнали между Продавача и Клиент, който не е Потребител, ще бъдат отнасяни за решаване към компетентния съд по месторегистрация на седалището на Продавача.
20.10. За Клиенти, които не са Потребители, Продавачът може да извърши промени в Общите условия по всяко време въз основа на действащите законови разпоредби.
 
ХХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
21.1. Потвърждаването, обезпечаването и предоставянето на съществените клаузи на подписвания Договор за предоставяне на услуги по електронен път става чрез изпращане на съобщение на имейл адреса, посочен от Клиента.
21.2. Затвърждаването, обезпечаването, предоставянето и потвърждаването на Клиента на съществените клаузи на сключения Договор за покупко-продажба става чрез изпращане на имейл съобщение на Клиента с потвърждение на направената Поръчка. Съдържанието на Договора за покупко-продажба е допълнително записано и защитено в информационната система на Интернет магазина.
21.3. По всички нерегламентирани в настоящите Общи условия въпроси се прилагат действащите законови разпоредби на българското законодателство, в това число Гражданският продесуален кодекс, Законът за електронната търговия, Законът за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Законът за защита на потребителите, Законът на задълженията и договорите, Търговският закон, Законът за пощенските услуги, Законът за авторското право и сродните му права, Законът за марките и георгафските означения, Законът за промишления дизайн, както и други действащи законови разпоредби, включително такива в областта на защита на личните данни.
21.4. Изборът на българското законодателство за уреждане на отношенията между страните по настоящите Общи условия не лишава Потребителя от защитата, призната му въз основа на разпоредбите, които не могат да бъдат изключени при сключване на Договор между Продавача и Потребителя, по силата на закона, който съгласно съответните регулации, би се прилагал при липсата на избор на приложимо право.
21.5. Разпоредбите  на настоящите Общи условия нямат за цел да ограничат или изключат каквито и да било права на Потребителите, признати им по силата на императивните правила на закона. Клаузите на Договори, които са в ущърб на Потребителя, спрямо разпоредбите на Закона за защита на потребителите, се считат за нищожни, като на тяхно място се прилагат разпоредбите на Закона за защита на потребителите.
21.6. При евентуални непреднамерени несъответствия между клаузите на настоящите Общи условия и горепосочените разпоредби, върховенство имат тези законови разпоредби и Продавачът ги прилага.
21.7. За всеки Ползвател на Сайта и Електронния магазин съдържанието на Общите условия е достъпно на адрес URL: https://www.locks.bg, откъдето Ползвателите могат по всяко време да го прочетат, а също и да го разпечатат.